Quay lại

Khi đạp xe nên đạp ra sức khi thuận gió hay khi xuôi gió?